Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbolaget Helsing är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- eller penningtvättskontroll.

Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, tillvarata dina intressen samt för redovisnings-
och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att advokatbyrån ska kunna fullgöra sitt uppdrag, på grundval av regler om god advokatsed och under förutsättning att den registrerades intressen inte anses väga tyngre med krav på skydd av personuppgifter. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt
för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller
efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifter sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbolaget Helsing enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller
den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om ett år från den senaste kontakten.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbolaget Helsing om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter
som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål. Du har också rätt att få del av dina
personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål
till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också
vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Personuppgifter sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbolaget Helsing enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller
den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om ett år från den senaste kontakten.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbolaget Helsing om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter
som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål. Du har också rätt att få del av dina
personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål
till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också
vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss

Kontakta oss på info@advokathelsing.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår
personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Advokatbolaget Helsing HB, org nr 969796-4899,
Kullagatan 29, 252 20 Helsingborg

042-21 80 70

info@advokathelsing.se

Allmänna uppdragsvillkor

Läs mer om våra allmänna uppdragsvillkor

Läs mer här