Familjerätt Helsingborg & Landskrona

Advokatbolaget Helsing är inriktade mot Familjerätt, Brottmål, Socialrätt och Migrationsrätt i Helsingborg.

Kontakta oss om ni har några frågor eller läs mer här på sidan.

FAMILJERÄTT

En familjerättslig tvist är i många fall jobbig för föräldrarna och processen är ofta komplicerad och blir långdragen. Att ha ett erfaret ombud som företräder dig brukar ha en avgörande inverkan på din och hela familjens tillvaro. På advokatbyrån har vi stor erfarenhet av denna typ av mål och företräder klienter i olika typer av familjerättsliga ärenden. Vi lägger stor vikt vid personligt engagemang och stöttar och hjälper dig genom hela processen.

Kontakta oss

Vårdnad om barn barns boende och umgänge

På advokatbyrån har vi lång erfarenhet av att företräda klienter i tvister om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. I dessa tvister är det ofta avgörande att man har ett kunnigt och erfaret ombud, som förstår processen och kan vägleda klienten genom vad som annars kan vara en lång och mycket jobbig tvist. Ofta behöver man ha tät kontakt med sitt ombud i dessa tvister och vi försöker alltid vara tillgängliga för att ge våra klienter bäst stöd.

Äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev

Ett äktenskapsförord kan upprättas antingen i samband med att man gifter sig eller under äktenskapet och ett samboavtal kan upprättas när man flyttar ihop, köper något tillsammans eller under samboförhållandet. Dokumentet reglerar hur tillgångarna ska fördelas vid eventuell skilsmässa, separation eller dödsfall. Vi hjälper dig förstå vad som gäller och vad som blir bäst för just dig.

Underhållsbidrag

När ett barn bor mer hos en förälder ska den andre föräldern som regel betala underhåll för barnet. Vi hjälper till i dessa beräkningar och kan både upprätta avtal om underhållsbidrag och företräda dig om du behöver vända dig till domstolen för att få ett underhållsbidrag fastställt.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt kan ge en eller flera personer, var för sig eller i gemenskap, rätt att sköta din ekonomi eller ta hand om frågor som rör dig som person på olika sätt. Den kan även kombineras med t. ex. ett livtestamente, där du kan ge uttryck för hur du önskar att t. ex. vårdpersonal ska behandla dig om något händer.

Medling i familjemål och verkställighetsmål

En av våra advokater anlitas frekvent som medlare av tingsrätten, framför allt i
verkställighetsärenden, där en förälder har begärt att tingsrätten ska verkställa ett avtal, ett beslut eller en dom. Advokaten träffar då parterna och ofta även barnet och försöker reda ut vad som är bäst för barnet och om domen eller avtalet ska verkställas.

Arvsplanering - testamente, fördelning av tillgångar

Ibland är det bra att göra en arvsplanering och ordna med gåvor, fördela egendom mellan makar eller på annat sätt ordna förhållanden för eftervärlden, sina arvingar eller de man önskar ska ärva en. Om det finns barn från tidigare relationer är detta extra viktigt.

Bodelning och äktenskapsskillnad

I samband med en separation eller skilsmässa ska bodelning som utgångspunkt göras. Denna fördelning av parternas tillgångar och skulder är inte alltid helt enkel och det är klokt att anlita en advokat för att hjälpa en på bästa sätt.

Arvsfrågor - bouppteckning, arvsskifte, arvstvist

Det finns många arvsfrågor när någon avlidit. Var den avlidne gift ska man göra en bodelning före arvskiftet. Därefter måste en bouppteckning upprättas och inges till Skatteverket. Det är en rad regler man behöver ta hänsyn till. Bouppteckningen ska inges tre månader från att personen avlidit. När bouppteckningen är klar är det dag för arvskifte, vilket innebär att den avlidnes nettotillgångar ska delas mellan de personer som har rätt till arv efter den avlidne. Arvskiftet kan kompliceras av att det t ex finns särkullbarn eller att tvist råder om hur ett efterlämnat testamente ska tolkas. Ofta kan det också råda delade meningar om värden på olika tillgångar. På advokatbyrån kan vi hjälpa dig med allt från bouppteckning till att arvet har fördelats.