Allmänna uppdragsvillkor

Tillämpningsområde

Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla uppdrag som advokaterna och juristerna vid
Advokatbolaget Helsing HB utför för sina klienter i sina respektive underbolag. Verksamheten bedrivs
enligt de regler och principer som fastställs av Sveriges advokatsamfund, se www.advokatsamfundet.se

Arvode och fakturering

Advokaterna och juristerna debiterar löpande arvode för utfört arbete samt omkostnader och utlägg. Mervärdesskatt utgår på tjänsterna.

Arvodet beräknas, såvida inte annat överenskommits, efter uppdragets art, komplexitet, brådska och omfattning samt den tid som har lagts ned i ärendet och i övrigt enligt de principer som gäller enligt
Sveriges advokatsamfund.

Advokaterna och juristerna har rätt att fakturera delarvode eller arvodesbelopp á conto. Advokaterna och juristerna äger rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg.

Betalning av faktura ska ske inom tjugo (20) dagar från fakturadatum, om inte annat överenskommits. Vid senare betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag. För det fall klienten inte betalar i tid, förbehåller
advokaten eller juristen sig rätten att, efter meddelande härom, upphöra med allt vidare arbete för klienten och att frånträda uppdraget.

För det fall att rättsskyddsförsäkring endast ersätter del av fakturerat arvode förbehåller vi oss rätten att fakturera klienten resterande del.

Advokaterna och juristerna debiterar och bokför allt nedlagt arbete. Exempel på arbete kan vara kontakter (t.ex. e-mail eller telefonsamtal) med klienten, andra ombud, myndigheter, banker, domstol m.m. Minsta
tid som debiteras per åtgärd är 15 min.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Betalningspåminnelse debiteras med 50 kr. Vid utebliven betalning har advokaten eller juristen rätt att avbryta arbetet för
klienten.

Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Konsumenttvistnämndens beslut är bindande för advokater, till skillnad från Allmänna reklamationsnämndens. För det fall det inte går att nå en lösning i samförstånd kan arvodesanspråket prövas av Konsumenttvistnämnden. Mer om konsumenttvistnämnden, hittar Du här. https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

Rättsskydd och rättshjälp

I många ärenden kan klienten utnyttja rättsskyddet i hemförsäkringen eller i företagets försäkring. Det innebär att den som anlitar en advokat betalar en viss procentsats av den totala kostnaden och
försäkringsbolaget betalar resten.

Rättsskydd omfattar ersättning både för egna och motpartens rättegångskostnader. Advokaten hjälper till i kontakterna med försäkringsbolag och ansöker om rättsskydd.

Om det inte finns någon försäkring med rättsskydd kan en privatperson ofta få rättshjälp. Det är en statlig förmån som innebär att den enskilde betalar en viss del av advokatkostnaden och staten svarar för
resterande del.

Rättshjälpen är inkomstbaserad. Det innebär att det är sökandens inkomst som avgör hur stor andel av advokatkostnaden som han eller hon måste svara för. På advokatbyrån hjälper vi till att upprätta ansökan
om rättshjälp. Läs mer här
https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/amnen/rattshjalp/vad-ar-rattshjalp-och-radgivning/

Ansvarsbegränsingar

Advokaterna ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av advokaterna genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande och endast med de begränsningar som följer av detta avtal. Sålunda skall ansvaret vara begränsat till direkt skada och, i beloppshänseende, till tre miljoner (3 000 000) kr.

Tvistelösning och tillämplig lag

Tvister med anledning av uppdragsavtalet ska hänskjutas till Malmö tingsrätt, som slutligt ska pröva tvisten. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Kontakta oss

Behöver du hjälp eller har några frågor går det självklart bra att kontakta oss direkt. Vi tar emot frågor över telefon, mail eller via kontaktformuläret här på sidan.

042-21 80 70

info@advokathelsing.se

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personlig information enligt
Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Läs mer här