Socialrätt helsingborg & Landskrona

Advokatbolaget Helsing är inriktade mot Familjerätt, Brottmål, Socialrätt och Migrationsrätt i Helsingborg och Landskrona.

Kontakta oss om ni har några frågor eller läs mer här på sidan.

Vad är socialrätt?

Socialrätt är ett brett och omfattande rättsområde som handlar om rättigheter och skyldigheter för personer som behöver stöd och hjälp av samhället. Inom juridiken faller socialrätten in i förvaltningsrätt. Detta rättsområde berör myndigheters skötsel och förvaltning av mål och juridiska ärenden mellan medborgare och myndighet. Advokaterna och juristerna på byrån förordnas ofta som offentligt biträde inom LVU, LPT och LVM. 

LVU-mål

LVU är lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga. Om en vårdnadshavare av någon anledning inte kan ge ett barn eller en ungdom den omsorg som denne behöver, eller om den unge far illa genom exempelvis kriminalitet eller missbruk, kan det bli aktuellt med ett omhändertagande. Detta innebär att föräldrarnas eller vårdnadshavarnas rätt att bestämma över den unge begränsas. För att ett omhändertagande överhuvudtaget ska få ske krävs det att missförhållandena är av så hög grad att det finns en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas, samt att vård inte kan ges frivilligt då vårdnadshavare eller den unge inte samtycker till det.

LPT-mål

LPT är lagen om psykiatrisk tvångsvård. Denna lagstiftning innebär att personer kan omhändertas för nödvändig psykiatrisk vård mot deras vilja. Vård enligt LPT är en sista insats som sätts in och ges endast i de fallen där nödvändig vård inte kan ges då personen ifråga inte samtycker till det. Det finns ett antal krav för att vård enligt LPT ska bli aktuellt. Personen måste lida av en allvarlig psykisk störning som exempelvis psykoser. Därefter krävs det att personen har ett ofrånkomligt behov av psykiatrisk sluten vård. Utöver krävs det att det föreligger fara för personens liv eller andras liv och hälsa i det fall vård uteblir.

LVM-mål

LVM är lagen om vård av missbrukare. Denna lagstiftning innebär att personer som lider av missbruk och riskerar att fara illa av det kan omhändertas för behandling. För att få behandling enligt LVM är förutsättningen att personen ifråga lider av ett gravt missbruk, vilket kan avse alkohol, droger eller blandmissbruk. Det krävs även personen utsätter sin hälsa för allvarlig fara och löper uppenbar risk att förstöra sitt eget liv. Det tredje kriteriet är att personen riskerar att allvarligt skada sig själv eller andra.